Jak działają przemysłowe oczyszczalnie ścieków?

OczyszczalniaNiektóre branże operujące środkami chemicznymi generują ścieki, które podlegają innym zasadom wywozu niż ścieki komunalne. W takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą zlecić ich regularny odbiór lub zdecydować się na wybudowanie przemysłowej oczyszczalni. Sprawdź, na jakich zasadach ona działa.

 

Poszczególne czynności oczyszczania ścieków 

Przemysłowe oczyszczalnie przeważnie stosuje się do mocno zanieczyszczonych ścieków przemysłowych, które zawierają silnie organiczne substancje ropopochodne i ich emulsje, metale ciężkie, emulsje odtłuszczające, substancje nierozpuszczalne itp. Sposób oczyszczania ścieków przebiega w kilku etapach. Ścieki trafiają do zbiornika poprzez pompowanie. Następnie uruchamia się mieszadło. Do zbiornika dodawane są różnego rodzaju chemikalia. Początkowo jest to koagulant, następnie zasady, a na końcu – gdy zostanie osiągnięty odpowiedni rodzaj pH – flokulant. Wtedy wytrącają się kłaczki wodorotlenku żelaza lub glinu. Mieszadło jest wyłączone i rozpoczyna się proces sedymentacji – gromadzenia się osadów. Następnie jest on odpompowywany, a woda nadosadowa trafia do zbiornika wstępnego.

 

Stopnie oczyszczania ścieków

Procesy oczyszczania ścieków dzieli się na kilka stopni w zależności od tego, jakie oczyszczanie jest potrzebne. I stopień to oczyszczanie mechaniczne, czyli usuwanie ze ścieków większych ciał stałych, cząstek ziarnistych powyżej 0,1 mm, olejów, tłuszczy i łatwo opadających zawiesin (osadów wstępnych). Wykonuje się to za pomocą:

  • cedzenia,
  • aeracji,
  • sedymentacji,
  • flotacji.

Do mechanicznego oczyszczania ścieków używa się krat, sit, piaskowników i osadników wstępnych. Wydzielone ze ścieków skratki poddaje się płukaniu i prasowaniu, a następnie są składowane w kontenerach i wywożone na składowisko odpadów. Pulpa piaskowa jest oddzielana od części organicznych poprzez płukanie.

II stopień to oczyszczanie biologiczne. Polega ono na rozkładzie zanieczyszczeń w procesach biologicznego utleniania z dominujących udziałem mikroorganizmów. Odbywa się to w warunkach sztucznych, w których można zintensyfikować procesy biochemiczne poprzez użycie odpowiednich urządzeń. W ten sposób utrzymuje się odpowiednią ilość aktywnej masy złożonej z mikroorganizmów i zapewnia stały dostęp tlenu. Intensywne biologiczne oczyszczanie wykonuje się na dwa sposoby:

  • oczyszczanie na złożach biologicznych, wśród których dominują złoża zraszane (spłukiwane) i złoża tarczowe (zanurzane). W pierwszym przypadku błona biologiczna rozwija się na nieruchomym wypełnieniu z kruszywa lub sztucznych kształtek. W drugim są to zespoły tarcz zanurzone do połowy w ściekach;
  • oczyszczanie w urządzeniach z osadem czynnym, czyli reaktory biologiczne, których działanie zależy od rodzaju ścieków i zanieczyszczeń.

Tlenowy rozkład biochemiczny odbywa się za pomocą enzymów, co pozwala na syntezę nowych komórek mikroorganizmów i utlenianie do prostych związków nieorganicznych. Zgodnie z polskim prawem oprócz redukcji związków organicznych obowiązkowe jest usuwanie związków biogennych - azotu ogólnego i fosforu.

Równorzędnie z oczyszczaniem biologicznym można przeprowadzać oczyszczanie chemiczne. Polega ono na dodawaniu do ścieków koagulantów (związki żelaza jak np. siarczan żelaza) lub glinu (np. siarczan glinu), a w niektórych przypadkach także flokulantów (polimerów anionowych). Pozwala to na przeprowadzenie procesu koagulacji objętościowej. Celem chemicznego oczyszczania jest obniżenie stężenia fosforu ogólnego poniżej wartości, którą można osiągnąć przez biologiczne oczyszczanie.

III stopień oczyszczania ścieków to odnowa wody. Przeprowadzane procesy w przemysłowej oczyszczalni ścieków są wykonywane w taki sposób, by woda nadawała się do użycia w ponownych potrzebach. W tym celu wykonuje się filtrację, koagulację objętościową i powierzchniową, absorpcję i dezynfekcję. Nie zawsze jednak jest możliwość przeprowadzenia III stopnia oczyszczania ścieków.